สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

อำนาจการจัดการของหุ้นส่วนในหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียน
อยากทราบว่า ในหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สิทธิของผู้เป็นหุ้นส่วนธรรมดาที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการตามม.1037ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้รวมความสามารถในการทักท้วงในการจัดการงานของหุ้นส่วนผู้จัดการด้วยหรือไม่เช่นในกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการ จัดการงานของห้างที่นอกขอบวัตถุประสงค์ของห้างเป็นต้น
แก้ไขข้อความ
แจ้งล
31 ส.ค. 62 15:18
จาก ธัญมน
(58.9.37.168)

ในเรื่องหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยหลักทั่วไป หุ้นส่วนธรรมดา ย่อมมีสิทธิ์ สอบถามการทำงานของหุ้นส่วนผู้จัดการอยู่แล้ว ตามมาตรา 1037 ที่คุณอ้างมา

แต่ในเรื่องของการทักท้วงการทำงานของหุ้นส่วนผู้จัดการ ผมคิดว่าเป็นอำนาจตามมาตรา 1042 ที่ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วนผู้จัดการ กับหุ้นส่วนทั้งหลายอื่น เป็นไปตามกฎหมายตัวแทน

ที่ถือว่า หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นตัวแทน ของหุ้นส่วนทั้งหลาย ซึ่งต้องกระทำการภายในขอบวัตถุประสงค์ของห้าง
4 ก.ย. 62 09:27
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)