สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

พินัยกรรม
ผมทราบมาว่า ในการทำพินัยกรรม พินัยกรรมฉบับหลังจะยกเลิกฉบับแรก และพินัยกรรมฉบับหลังจะมีผลใช้บังคับแทน แต่จะมีกรณีไหนบ้างที่ พินัยกรรมจะมีผลใช้ได้ทั้งสองฉบับ ?
15 ก.พ. 61 09:27
จาก ดนัย
(223.24.172.77)
โดยหลักทั่วไป ถือว่า พินัยกรรมฉบับที่ทำขึ้นภายหลัง ยกเลิกพินัยกรรมฉบับที่ทำขึ้นก่อน

แต่หากพินัยกรรมฉบับที่ทำขึ้นภายหลัง ไม่มีข้อความที่ขัดแย้ง หรือยกเลิกฉบับแรก แต่เป็นข้อความที่มีลักษณะขยายความ หรืออธิบายเพิ่มเติมจากพินัยกรรมฉบับแรก ถือได้ว่า พินัยกรรมใช้ได้ทั้งสองฉบับ
16 ก.พ. 61 11:52
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)