สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ที่ดิน
คุณแม่ดิฉันได้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจเพื่อจดทะเบียนโอนที่ดิน แต่เจ้าพนักงานที่ดินยังให้คุณแม่ดิฉันไปยืนยันที่สำนักงานที่ดินด้วยตัวเองว่า ได้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจจริง ทำให้สงสัยว่า แล้วอย่างนี้จะให้อนุญาตทำหนังสือมอบอำนาจไปทำไม ? เจ้าพนักงานที่ดินมีเหตุผลอะไรคะ ?
7 ก.พ. 61 22:56
จาก สุนิสา
(223.24.180.47)
หากลายมือชื่อของคุณแม่คุณในหนังสือมอบอำนาจ เหมือนกับลายมือชื่อที่เคยจดทะเบียนทำนิติกรรมที่ดินที่สำนักที่ดิน จะไม่มีปัญหาใด ๆ 

แต่ในทางวิชาการ โดยธรรมชาติของคนทั่วไป ลายมือชื่อที่เซ็นจะเปลี่ยนไป  เรื่อย ๆ ทุก เดือน โดยไม่รู้ตัว

กรณีที่ลายมือชื่อคุณแม่คุณเปลี่ยนไปมาก เจ้าหน้าที่อาจสงสัยว่า ได้มอบอำนาจจริงหรือไม่ จึงเชิญคุณแม่คุณไปยืนยันด้วยตนเอง

ขอให้มองเจ้าหน้าที่ดินในแง่ดีว่า ได้รักษาผลประโยชน์ของคุณแม่คุณ จะดีกว่านะครับ
8 ก.พ. 61 14:18
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)