สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ที่ดิน
ที่ดินโดนขายโดยยังมีผู้อาศัยซึ่งผู้อาศัยไม่รู้ว่าขายเราไม่รื้อถอนได้มั้ยค่ะ
3 ม.ค. 64 22:35
จาก รัตนาภรณ์
(223.24.188.48)


ต้องดูสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินว่า กำหนดไว้อย่างไร 

หากกำหนดว่า ผู้จะขายต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ก่อนส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้จะซื้อ กรณีนี้จะเป็นภาระของผู้จะขายที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา
4 ม.ค. 64 09:55
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)