สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

กฎหมายครอบครัว
ถ้าสมรสกับคนเสมือนไร้ความสามารถ ผลในทางกฎหมายจะเป็นยังไงคะ 
ในม.1449 บอกแค่ว่าคนไร้ความสามารถสมรสไม่ได้ แต่ไม่ได้บอกถึงคนเสมือนไร้ความสามารถ อย่างนี้แล้วคนเสมือนไร้ความสามารถก็สมรสได้ใช่ไหมคะ
21 ก.ย. 63 18:55
จาก Hunnn
(14.207.202.197)

คนเสมือนไร้ความสามารถ สมรสได้ตามกฏหมาย แต่คู่สมรสควรรับทราบว่า คนเสมือนไร้ความสามารถ ทำนิติกรรม
ตามกฏหมายบางอย่างไม่ได้ ต้องให้ผู้พิทักษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล เป็นผู้ดำเนินการให้ เช่น 

นำทรัพย์สินไปลงทุน, รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุน ต้นทุน หรือทุนอย่างอื่น, กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน ยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า, รับประกันโดยประการใดๆ อันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้, เช่าหรือให้เช่า สังหาริมทรัพย์เกินกว่า 6 เดือน, เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า 3 ปี, ให้โดยเสน่หา เว้นแต่ให้พอสมควรตามฐานานุรูป เพื่อการกุศล การสังคม หรือตามหน้าที่, รับการให้โดยเสน่หา ที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดยเสน่หา, ทำการเพื่อจะได้มา หรือปล่อยไป ซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์อันมีค่า, ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือซ่อมแซมอย่างใหญ่, เสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินการพิจารณาใดๆ เว้นแต่การร้องขอ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง พาณิชย์มาตรา 35 หรือร้องขอถอนผู้พิทักษ์, ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
15 ต.ค. 63 09:40
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)