สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การออกเสียงในที่ประชุมโดยไม่ได้รับมอบฉันทะ
รบกวนสอบถามค่ะ พอดีที่หมู่บ้านดิฉันมีการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งในการประชุมจะต้องมีจัดตั้งงบประมาณและการเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งทุกอย่างดำเนินการเสร็จสิ้นโดยได้เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว ทางผู้จัดการนิติบุคคลต้องดำเนินการนำรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ไปจัดตั้งที่กรมที่ดิน แต่พอคณะกรรมการชุดใหม่สอบถามถึงเรื่องนี้ เนื่องจากเข้าสู่อาทิตย์ที่ แล้ว ทางผู้จัดการนิติบุคคลแจ้งว่ายังไม่สามารถไปจดที่กรมที่ดินได้ เนื่องจากกำลังดำเนินการขอเอกสารการมอบฉันทะของสมาชิกหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุม เพราะในวันประชุมมิได้มีการเช็คเอกสารของผู้เข้าร่วม 
การที่ไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการมอบฉันทะหรือมีสิทธิ์เข้าประชุมในฐานะสมาชิกหรือไม่ จะมีผลต่อมติที่ประชุมทั้งหมดหรือไม่คะ
17 ก.ย. 63 06:42
จาก จรัญญา ปานเจริญ
(184.22.204.208)


การที่สมาชิกหมู่บ้านไม่ได้เข้าประชุมสามัญประจำปี โดยไม่ได้มอบฉันทะ หรือมอบอำนาจให้ตัวแทนอย่างเป็นทางการ แต่ตัวแทนยังลงมติ ในเรื่องที่สำคัญ ถือได้ว่า เป็นการประชุมที่ไม่ชอบ และมติการประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลผูกพัน และจดทะเบียนตามกฎหมายไม่ได้ ครับ
22 ก.ย. 63 15:05
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)