สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ถือหุ้นแทน
ในกรณีที่สามีให้บุคคลอื่นถือหุ้นแทน เป็นเวลา 20 ปี ต่อมาสามีเสียชีวิต ดิฉันในฐานะภรรยา จะเรียกหุ้นคืนได้อย่างไร
โต้แย้งด้วยหลักฐานใดบ้างที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า สามีเป็นผู้ถือหุ้นตัวจริง 
งบการเงิน
การจ่ายเงินปันผล
บัญชีบริษัท ที่มีการจ่ายเงินปันผลให้สามี
อ้างอิงผู้ถือหุ้นแทน ไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร ทำงานเล็กๆน้อยๆมีรายได้น้อย
ฟ้องร้องเรียกหุ้นคืนได้อย่างไร
31 ก.ค. 63 14:15
จาก จิตลดา
(182.232.27.78)


การฟ้องคดีเพื่อเรียกหุ้นคืน ต้องมีพยานหลักฐาน 

คุณลองค้นหาพยานหลักฐานจาก บันทึกข้อตกลง จดหมาย เอกสารโต้ตอบ อีเมล ระหว่างสามีกับผู้ถือหุ้นแทน หากมี และมีข้อความที่สื่อได้ว่า เป็นการถือหุ้นแทน ใช้เป็นพยานหลักฐานได้

แต่ถ้าไม่แน่ใจว่า จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ คุณควรมอบ พยานหลักฐานทั้งหมดให้ทนายความตรวจสอบและให้คำแนะนำ ครับ
31 ก.ค. 63 14:25
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)