สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ความแตกต่างระหว่างวีซ่าประเภท NON-OA และ O
สามีอยู่เมืองไทยมา 30 ปีแล้วค่ะ ถือวีซ่าประเภทขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศหลังเกษียณอายุ มาปีนี้ ตม. กำหนดให้ต้องมีประกันสุขภาพตามที่ระบุใน website ของตม. แต่เนื่องจากสามีอายุ 78 แล้ว และมีโรคประจำตัวด้วย ทำให้ไม่สามารถซื้อประกันตามที่รัฐกำหนดได้ และ ตม ก็ไม่ยอมรับประกันสุขภาพที่มีอยู่ด้วย

ตม.แนะนำให้ออกนอกประเทศ และเดินทางเข้ามาใหม่ โดยเปลี่ยนประเภทวีซ่า เป็น ซึ่งไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพในประเทศ

จึงอยากทราบว่า
1. วีซ่าสองประเภทนี้ต่างกันตรงไหน
2. เรามีทางออกอื่นไหม ให้ไม่ต้องเสี่ยงกับการเพิ่ม /เปลี่ยน ข้อบังคับของตม.ในอนาคตอีก

25 ก.ค. 63 14:46
จาก อมรรัตน์
(124.120.121.192)


วีซ่าประเภท Non-Immigrant O-A หรือ วีซ่าเกษียณอายุ สำหรับคนต่างชาติ ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป พำนักในประเทศได้ ปี โดยไม่ประกอบอาชีพ

วีซ่าประเภท Non-Immigrant O
หรือ วีซ่าติดตามครอบครัว สำหรับ (1) ชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับคนไทย อุปการะบุตรคนไทย  (2) ครอบครัว ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าประเภท Non-B ที่มีใบอนุญาตทำงาน (3) ครอบครัว ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าเกษียณ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 50 ปี

เรื่องการประกันสุขภาพ คุณควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้แน่นอนว่า จะต้องทำหรือไม่ และกรณีใดเป็นกรณียกเว้น

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจออกข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ เพื่อใช้บังคับ คุณจึงควรตรวจสอบเป็นระยะ และพิจารณาว่า จะดำเนินการอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุดสำหรับครอบครัวของคุณ ครับ
31 ก.ค. 63 14:51
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)