สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เอกสารทางการเงิน
กรณีเอกสารทางการเงินที่เป็นสำเนา เช่น สำเนาใบแจ้งหนี้(ไม่มีลายเซ็นของผู้มีอำนาจออกใบแจ้งหนี้) สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ไม่มีลายเซ็นของผู้มีอำนาจออกใบเสร็จฯ) สามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องคดีได้หรือไม่ ผมต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากข้อกฎหมายใดได้บ้างครับ ขอบคุณครับ
7 มิ.ย. 63 18:46
จาก Suphachai
(1.47.109.255)

การที่เอกสารทางการเงิน เช่น สำเนาใบแจ้งหนี้ สำเนาใบเสร็จรับเงิน ไม่ได้ลงชื่อผู้มีอำนาจ 

อาจเป็นไปได้ว่า ผู้มีอำนาจได้ลงลายมือชื่อในต้นฉบับหน้าแรกแล้ว และหลงลืมไม่ได้ลงลายมือชื่อในสำเนาด้วย

หรืออาจเป็นกรณีที่ใช้กระดาษพิเศษ ที่ผู้ลงลายมือชื่อในใบแรกแล้ว จะปรากฏลายมือชื่อในสำเนาใบถัดไปที่วางซ้อนอยู่ บางครั้งลงลายมือชื่อโดยไม่ได้กดน้ำหนักแรงพอ อาจจะทำให้ลายมือชื่อไม่ติดในสำเนา

การฟ้องคดีถ้ามีหลักฐานครบถ้วน จะเป็นการเตรียมตัวที่ดี แต่ถ้ามีเพียงหลักฐานตามที่คุณเล่ามา ยังสามารถฟ้องคดีได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ แต่คุณต้องเป็นภาระหาหลักฐานอย่างอื่นมาสืบประกอบ

ค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน ครับ
8 มิ.ย. 63 11:27
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)