สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เซ็นสัญญา
การเซ็นสัญญาที่มีหลายหน้า หากคู่สัญญาเป็นบริษัท กฎหมายบังคับให้ต้องประทับตราบริษัทในสัญญาทุกหน้าหรือไม่ ขอบคุณมาก

19 พ.ค. 63 06:33
จาก จรีพร
(49.230.69.38)

ในการเซ็นสัญญา หากคู่สัญญาเป็นบริษัท กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องประทับตราบริษัทในสัญญาทุกหน้า

ในทางปฏิบัติ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจของบริษัท จะเซ็นชื่อย่อกำกับไว้ในสัญญาทุกหน้า ในสัญญาหน้าสุดท้ายที่มีข้อความว่า ทุกฝ่ายลงลายมือชื่อร่วมกัน จึงจะเซ็นชื่อแบบเต็ม และประทับตราบริษัทด้วย ครับ
19 พ.ค. 63 09:09
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)