สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

นิยามคำว่า"ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก" คือกี่คน
เรียนสอบถาม เนื่องด้วยประกาศราชกิจจานุเบกษา (1 พฤษภาคม 2563) เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) 
    ข้อ (1) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

  แต่ในราชกิจจานุเบกษาไม่ได้ให้คำนิยามของคำว่าจำนวนมากไว้ว่ากี่คน จึงขอเรียนถามค่ะว่าทางกฎหมายแล้วคำว่าผู้เข้าร่วมจำนวนมากคือกี่คน เนื่องจากวิชาที่ต้องสอนเป็นวิชาที่ต้องให้ผู้เรียนมาเรียนในสถานศึกษา การเรียนด้วยระบบออนไลน์ไม่นำประโยชน์สูงสุด แต่เมื่อพบประกาศเมื่อวันที่ พ.ค. 63 จึงเกิดข้อสงสัยของคำว่า "จำนวนมาก" เนื่องจากไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างใด เปิดหาขอบเขตก็ไม่มี
6 พ.ค. 63 19:44
จาก CP
(184.22.227.43)

ผมมีความเห็นเป็นส่วนตัวว่า ผู้ที่ร่าง ข้อกำหนดดังกล่าว มีความประสงค์จะให้ข้อกำหนดที่มีลักษณะเป็นกฎหมายนี้ สามารถตีความแบบยืดหยุ่น ไม่ตายตัว และขึ้นอยู่กับ เหตุการณ์ตลอดจนสถานการณ์

ภายใต้ภาวะที่โรคโควิด-19 ระบาด ต้องคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ด้วย

เช่น ห้องเรียน หรือ ห้องฝึกอบรม ในภาวะปกติ สามารถบรรจุนักเรียน หรือนักศึกษาได้ 50 คน อย่างสบาย แต่เมื่อมีโรคโควิด-19 ระบาด และต้องคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม ห้องดังกล่าวอาจจุคนได้เพียงแค่ 30 คน ถือว่าเหมาะสม หากมีนักเรียน หรือนักศึกษา อยู่ในห้องมากถึง 50 คน เหมือนเดิม ถือได้ว่า มีคนเป็นจำนวนมาก (เกินไป) ต้องห้ามตามข้อกำหนด

หลักเกณฑ์นี้จะใช้พิจารณาถึงขนาดห้องต่างๆตามสภาพ ซึ่งผู้ร่างข้อกำหนด คงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า แต่ละห้องจะมีขนาดบรรจุคนได้จำนวนกี่คนกันแน่

การตีความ ในลักษณะเช่นนี้ ผมถือว่าเป็นการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ใช่ตีความตามตัวอักษร ครับ
7 พ.ค. 63 09:49
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)