สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ใบแต่งทนายความ
ทนายความของดิฉัน จะให้ดิฉันเซ็นชื่อในใบแต่งทนายความ ที่พิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อความในลักษณะที่ว่า ให้ทนายความมีอำนาจถอนฟ้อง ประนีประนอมยอมความ เจรจาตกลงกับอีกฝ่ายหนึ่ง รับเงินจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

ดิฉันรู้สึกว่า อำนาจแบบนี้มันกว้างขวางและมากเกินไป สอบถามแล้ว ทนายความบอกว่า เป็นแบบฟอร์มตามปกติ หากดิฉันไม่สบายใจ ดิฉันจะไม่มอบอำนาจประเภทนี้ในใบแต่งทนายความได้หรือไม่ ? ขอบคุณมาก
27 เม.ย. 63 06:51
จาก อรุณี
(182.232.194.161)


อำนาจดังกล่าวที่จะระบุไว้ในใบแต่งทนายความ เรียกว่าเป็นอำนาจในการจำหน่ายสิทธิ 

หากคุณในฐานะผู้แต่งทนายความ รู้สึกไม่สบายใจที่จะมอบอำนาจในลักษณะเช่นนั้น คุณไม่ต้องกรอกข้อความ ลงไปในช่องที่ให้เติมว่าเป็นอำนาจในการจำหน่ายสิทธิ คุณควรขีดเส้นไปให้เต็มช่องนั้นเลย

ในความเป็นจริง แม้ทนายความจะได้รับมอบอำนาจในการจำหน่ายสิทธิดังกล่าว ทนายความจะไม่ดำเนินการใดๆโดยพละการอยู่แล้ว และจะต้องถามความเห็นชอบจากลูกความก่อนเสมอ ครับ
27 เม.ย. 63 10:41
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)