สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขอใช้อาคารในความดูแลของเทศบาล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มอาชีพ) ขอใช้อาคารอเนกประสงค์ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล (อาคารตั้งอยู่ในที่สาธารณะ)เป็นที่ทำการของกลุ่มและจะขอบ้านเลขที่ต่อไป
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ใช่ราชการและทบวงการเมืองจะขอใช้อาคารได้หรือไม่
2.จะใช้กฎหมายหรือวิธีการใดได้บ้างที่จะอนุญาตให้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
27 ก.พ. 63 11:04
จาก ดาว
(182.52.137.197)

ขอตอบให้ความเห็นอย่างนี้

-คุณควรติดต่อ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเขต หรือ สำนักงานอำเภอ แล้วแต่กรณี เพื่อสอบถามความเห็นของเจ้าหน้าที่ และทำตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ

-หากเจ้าหน้าที่ไม่ยินยอมให้วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ขออนุญาต เพราะไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล คุณสามารถให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ขออนุญาตใช้ในนามบุคคลธรรมดา รวมทั้งขอบ้านเลขที่ ด้วย เพียงแต่ในทางความเป็นจริง เป็นการดำเนินการเพื่อวิสาหกิจชุมชน ครับ
27 ก.พ. 63 14:37
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)