สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เงื่อนไข
อธิบายเงื่อนไขที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่แท้ตามมาตร 187 แตกต่างกับเงื่อนไขที่ตกเป็นพ้นวิสัยตามมาตร 189 อย่างไรครับ
21 ก.พ. 63 20:13
จาก ภีมพล
(1.46.237.242)

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 187 และ มาตรา 189 ของท่านอาจารย์หลายท่าน มีอยู่มากมายที่ดีและเข้าใจง่าย

กรณีตามมาตรา 187 และ มาตรา 189 อาจเป็นเหตุการณ์เดียวกันได้ เพียงแต่เป็นเงื่อนไข ที่กำหนดไว้คนละช่วงเวลา

เช่น สัญญาให้ กำหนดเงื่อนไขว่า ผู้ที่ได้รับสัญญาให้ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ จึงจะได้รับทรัพย์สิน แต่ตอนที่ตกลงทำสัญญาให้นั้น ผู้ที่จะได้รับมีอายุเกิน 20 ปีแล้วเช่นอายุ 22 ปีเป็นต้น

หรือ กำหนดเงื่อนไข ที่จะให้สัญญาเกิดหรือเลิกกัน ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เช่น เมื่อพระอาทิตย์ดับ เป็นต้น
25 ก.พ. 63 09:37
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)