สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ถ้าศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน จะสามาถอุทธรณ์คำสั่งได้ไหมค่ะ?
คดีนี้ผู้เรียกร้องได้ยื่นข้อพิพาทไว้ต่ออนุญาโตตุลาการแต่ยังมิได้มีคำชี้ขาด ผู้คัดค้านแจ้งต่อธนาคารขอริบหนังสือค้ำประกันตามสัญญาจ้าง ผู้เรียกร้องได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินต่อศาล และศาลมีคำสั่งว่ายกคำร้องเนื่องจากเห็นว่าไม่มีเหตุฉุกเฉิน กรณีนี้จะสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ไหมค่ะ?
10 ม.ค. 63 21:27
จาก Yoyo
(171.97.100.55)

กรณีดังกล่าว เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ต้องมีคำพิพากษา หรือ คำวินิจฉัยก่อนจึงจะอุทธรณ์ได้

ยื่นคำร้องใหม่เพื่อขอคุ้มครอง อีกครั้ง เป็นแบบกรณีทั่วไป ที่ไม่ได้ขอไต่สวนฉุกเฉิน ทำได้ง่ายกว่า ครับ

13 ม.ค. 63 09:45
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)