สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การนับองค์ประชุม
ข้อเท็จจริง
ข้อ 44. การให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้......
...เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 69. คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน
-ปัจจุบันมีประธาน คนและกรรมการ 13 ตน รวม 14 คน
ข้อ 75. การประชุมและองค์ประชุม ...
ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
คำถาม ขอเรียนถามท่านว่า"การลงมติตามข้อ 44 กรรมการจะต้องอยู่ในที่ประชุมกี่คน"
17 ธ.ค. 62 08:32
จาก นายศักรินทร์ สุรินทราบูรณ์
(180.180.76.41)

ระเบียบข้อบังคับที่คุณนำมาถามนี้ ผมไม่ทราบว่า เป็นระเบียบข้อบังคับที่ใช้เฉพาะสหกรณ์ ของคุณเอง หรือเป็นระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับสหกรณ์โดยทั่วไป แต่ผมจะช่วยตอบให้

ในข้อ 44 คำว่า จำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น หมายถึง จำนวนกรรมการที่เข้าประชุมและต้องครบองค์ประชุม

กรรมการมีทั้งหมด 14 คน องค์ประชุมครึ่งหนึ่ง จึงต้องมีกรรมการเข้าประชุมอย่างน้อย คน ตามข้อ 75

ข้อ 44 การลงมติให้สมาชิกออก ต้องมีมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ดังนั้นหากมีกรรมการเข้าประชุม คน ลงมติให้ สมาชิกออก ต้องลงคะแนนเสียงอย่างน้อย คนขึ้นไป
17 ธ.ค. 62 13:09
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)