สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ที่ดิน
คุณแม่ของดิฉัน มีที่ดิน แปลงอยู่ชานเมืองนอกกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ไร่ เป็นที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ทำอะไร คุณแม่ซื้อไว้ประมาณ 50 ปีแล้ว ตอนนั้นที่ดินราคาถูกมาก ตอนนี้ความเจริญเข้ามาถึง ที่ดินราคาทะยานสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดหลายสิบเท่าตัว

ตอนนี้มีคนสนใจซื้อ ได้รังวัดที่ดินอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า ทางเทศบาลได้ทำถนนเข้ามาพื้นที่แถวนั้น ที่ดินประมาณ ใน ของคุณแม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของถนนโดยไม่รู้ตัว เพราะไม่ได้ทำรั้วไว้ และไม่เคยได้รับแจ้งใดๆจากทางราชการมาก่อน

คนซื้อจะจ่ายค่าที่ดินเฉพาะส่วนที่ดินที่ยังเหลืออยู่ ส่วนที่กลายเป็นถนนเขาไม่ยอมจ่ายเงิน เพราะถือว่า เป็นทางสาธารณะไปแล้ว

คุณแม่ดิฉันสูญเสียโอกาสที่จะได้รับเงินจากการขายที่ดินเป็นจำนวนมาก 

ควรจะดำเนินการอย่างไรดี และจะเรียกร้องอะไรได้บ้างคะ ขอบคุณมากค่ะ
18 ก.ย. 62 08:03
จาก นรินทร
(182.232.186.184)

รัฐมีสิทธิ์บังคับซื้อ ทรัพย์สินของประชาชน เพื่อนำไปสร้างเป็น สาธารณูปโภค ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562

รัฐต้องประกาศแนวเขตที่จะเวนคืนทรัพย์สินของประชาชนเป็นพระราชกฤษฎีกา และต้องจ่ายค่าชดเชยให้ประชาชนเจ้าของทรัพย์สินตามกฎหมาย

ในกรณีของคุณแม่คุณ ถือว่าหน่วยงานราชการกระทำผิดขั้นตอนกฎหมาย คุณแม่คุณมีสิทธิ์ฟ้องหน่วยงานราชการที่ศาลปกครอง เพื่อเรียกร้องเงินค่าชดเชยและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้
18 ก.ย. 62 16:49
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)