สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ช่วยตอยให้หน่อยค่ะ
วันที่ สิงหาคม 2561 นิราตกลงซื้ออาคารชุดจากชัชวีร์ในราคา 3,000,000 บาท โดยได้ชำระเงินในวันจองจำนวน 10,000 บาท และในวันทำสัญญาจะซื้อขาย ได้ชำระอีก 100,000 บาท ระบุในสัญญาว่าเป็นเงินมัดจำ ส่วนอีก 20,000 บาท ระบุว่าเป็นเงินค่าผ่อนดาวน์งวดแรก ในสัญญาจะซื้อขายระบุว่า ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าผ่อนดาวน์จำนวน 10 งวด มีกำหนดชำระวันที่ ของทุกเดือน หากผู้ซื้อผิดสัญญาจะยอมให้ผู้ขายริบเงินที่ชำระมาแล้วทั้งหมด นิรามิได้ชำระค่าผ่อนดาวน์งวดที่ และ แต่ได้ชำระค่าผ่อนดาวน์งวดที่ ชัชวีร์รับค่าผ่อนดาวน์งวดที่ ไว้โดยมิได้ทักท้วง จากนั้นนิราก็มิได้ชำระเงินอีกเลย ชัชวีร์ได้ทวงถามให้นิราชำระค่าผ่อนดาวน์อีกหลายครั้ง แต่นิราก็ไม่ชำระ จนกระทั่งวันที่ มีนาคม 2562 ชัชวีร์จึงได้บอกเลิกสัญญา พร้อมทั้งริบเงินที่นิราชำระมาแล้วทั้งหมด กับให้นิราใช้ค่าเสียหายเนื่องจากชัชวีร์เสียโอกาสที่จะนำอาคารชุดนี้ไปขายให้แก่ผู้อื่น และให้นิราชำระค่าผ่อนดาวน์งวดที่ และ 3
ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้ พร้อมกับให้เหตุผล และอ้างอิงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิมพ์ใส่กระดาษเอสี่ ใช้ฟ้อนต์ AngsanaUPC ขนาด 16 กำหนดส่งในคาบเรียนวันที่ 22 กันยายน 2562 (20 คะแนน)
1.จากกรณีดังกล่าว ถือว่านิราผิดนัดหรือไม่ เพราะเหตุใด
2.ชัชวีร์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือไม่ เพราะเหตุใด
3.เงินจำนวน 10,000 บาท ที่ชำระในวันจอง และเงินที่ชำระในวันทำสัญญา จำนวน 100,000 บาท และ 20,000 บาท ถือเป็นมัดจำหรือไม่ และชัชวีร์มีสิทธิริบหรือไม่ เพราะเหตุใด
4.ชัชวีร์มีสิทธิริบเงินค่าผ่อนดาวน์งวดที่ หรือไม่ เพราะเหตุใด
5.นิราต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่ชัชวีร์หรือไม่ เพราะเหตุใด
6.นิราต้องชำระค่าผ่อนดาวน์งวดที่ และ หรือไม่ เพราะเหตุใด

14 ก.ย. 62 01:15
จาก กนกวรรณ
(115.87.152.222)

ต้องขอภัย ที่ไม่ได้ตอบ และไม่ได้ช่วยทำการบ้านให้ เพราะขัดต่อนโยบายของกระดานกฎหมายนี้ ที่มุ่งจะให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีปัญหา และประสบความเดือดร้อนทางกฎหมาย

การเป็นนักศึกษากฎหมายที่ดี ต้องหมั่นฝึกฝนตนเอง มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดีด้วย

17 ก.ย. 62 09:56
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)