สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

LOI / MOU / NDA / IOT
สวัสดีค่ะ

ขอรบกวนสอบถาม ศัพท์กฎหมาย ที่พบบ่อยๆ คำว่า LOI MOU NDA และ IOT มีความหมายอย่างไรบ้าง ? สอบถามมาหลายท่านแล้ว ให้ความเห็นไม่ค่อยจะตรงกัน ขอบคุณมากค่ะ
28 ส.ค. 62 23:23
จาก โสภิต
(49.230.98.36)

LOI ย่อมาจากคำว่า Letter of Intent ซึ่งแปลว่า หนังสือแสดงเจตนา ที่ใช้แสดงเจตนา ระหว่างคู่สัญญาต่อกัน ก่อนที่จะเซ็นสัญญาระหว่างกัน

MOU ย่อมาจากคำว่า Memorandum of Understanding ซึ่งแปลว่า บันทึกเพื่อความเข้าใจ หากเซ็นยอมรับกันทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายมากกว่านั้น ถือได้ว่าเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง มีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญา แม้จะมีลักษณะเป็นสัญญาฉบับย่อสั้นๆ ก็ตาม

NDA ย่อมาจากคำว่า Non Disclosure Agreement ซึ่งแปลว่า สัญญาไม่เปิดเผยความจริง ที่ใช้กันในกรณีที่ คู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะต้องเปิดเผยข้อความจริง หรือข้อเท็จจริงของตน ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ทราบ เพื่อพิจารณาในการทำสัญญาอย่างอื่นต่อไป เช่น สัญญาร่วมทุน สัญญาว่าจ้าง เป็นต้น จึงให้ผู้เกี่ยวข้องเซ็นสัญญานี้ไว้ว่า เมื่อได้รับทราบข้อความจริง หรือข้อเท็จจริง จากอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว จะไม่เปิดเผยให้คนอื่นทราบ

IOT ย่อมาจากคำว่า Internet of Things ซึ่งมีความหมายว่า บรรดาสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ จะสามารถเชื่อมต่อ เพื่อสื่อสารระหว่างกันเอง ได้ด้วยอินเตอร์เน็ต คำนี้ไม่ใช่ ศัพท์กฎหมาย แต่เป็นคำที่ใช้ในเรื่องอินเตอร์เน็ต

ในอนาคตอันใกล้ สิ่งของเครื่องใช้ เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้ไมโครเวฟ จะสามารถติดต่อสื่อสารกันด้วย อินเตอร์เน็ต โดยผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 5 G ที่สามารถสื่อสารได้รวดเร็ว ตามเวลาที่เป็นจริง (Real Time) นับว่ายังเร็วกว่า 4 G เพราะ 4 G ยังช้า หรือหน่วงเวลา กว่าความเป็นจริง อยู่หลายวินาที
29 ส.ค. 62 16:52
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)