สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

สิทธิบัตรกับอาณาเขต
สอบถามครับ

   -สิทธิบัตร xxx ที่จดสำเร็จแล้วในไทย   เจ้าของสิทธิบัตรหรือกรณีไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตร สามารถนำสาระทั้งหมดหรือบางส่วนของสิทธิบัตร xxx ไปขอจดสิทธิบัตรที่ต่างประเทศ  ได้หรือไม่อย่างไร
   -สิทธิบัตร yyy ที่จดสำเร็จแล้วในต่างประเทศ    เจ้าของสิทธิบัตรหรือกรณีไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตร สามารถนำสาระทั้งหมดหรือบางส่วนของสิทธิบัตร yyy ไปขอจดสิทธิบีตรที่ประเทศไทย  ได้หรือไม่อย่างไร

ขอบคุณครับ
7 ก.ค. 62 16:47
จาก วีมังสา
(49.230.76.3)

สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วในประเทศไทย เจ้าของสิทธิบัตรสามารถนำไปจดทะเบียนในต่างประเทศได้อีก แต่ต้องภายในเวลาที่กำหนดนับแต่วันที่ยื่นคำขอทะเบียนในประเทศไทย เป็นไปตามหลักในเรื่อง Priority Date

สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วในต่างประเทศ เจ้าของสิทธิบัตรสามารถนำมาจดทะเบียนในประเทศไทยได้อีก โดยอาศัยหลักในเรื่อง Priority Date เช่นเดียวกัน

กรณีดังกล่าว หากผู้ที่จะยื่นขอจดทะเบียนซ้ำอีก ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตร ไม่มีสิทธิ์จะทำได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิบัตรเดิม

ผมคิดว่า คุณน่าจะหมายถึงกรณี ผู้ประดิษฐ์ มากกว่า ซึ่งในบางกรณีผู้ประดิษฐ์ได้โอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นไปแล้ว
8 ก.ค. 62 10:47
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)