สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ใครต้องดำเนินการให้มีการปฎิบัติตามกฎหมาย
จากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา เมื่อไม่นานมานี้ ให้เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กาญจนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี โดยวินิจฉัยว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมีอายุเกิน  60 ปี 

คำพิพากษาฉบับนี้ จะสามารถใช้ได้เป็นบรรทัดฐานใช้กับมหาวิทยาลัยที่ยังเป็นส่วนราชการอื่นๆหรือไม่  ใครจะเป็นผู้ชี้ขาดและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง  หากไม่ดำเนิินการจะมีความผิดอย่างไร
27 มิ.ย. 62 09:14
จาก o8i
(202.41.184.124)

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ให้เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีดังกล่าว มีผลผูกพันโดยตรงเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่เกี่ยวข้องมีจิตสำนึกและมีจริยธรรม ย่อมต้องถือเป็นบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติตาม

การที่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ยอมรับว่าเป็นแนวบรรทัดฐาน ที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยอ้างว่า ต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่พิพากษาถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยเฉพาะเป็นรายๆไป เป็นการอ้างโดยยึดตามตัวอักษรแบบศรีธนญชัย ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
27 มิ.ย. 62 12:46
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)