สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

บุคคไร้ความสามารถ
คุณตาของผมมีอาการเป็นคนไข้เตียง นอนไม่รู้สึกตัว หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า มีสภาพเป็นผัก ไม่สามารถจะจัดการเรื่องต่างๆได้ด้วยตนเอง เพราะไม่รับรู้และไม่รู้เรื่องอะไรแล้ว บรรดาญาติตั้งใจจะร้องศาล เพื่อขอให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล แต่ติดขัดข้อกฎหมายว่า การเป็นบุคคลไร้ความสามารถ จะต้องเป็นคนวิกลจริต หรือสติไม่ดี แต่คุณตาผมไม่ใช่กรณีเช่นนั้น ผมและญาติๆ ควรจะดำเนินการอย่างไรดีครับ ? ขอบคุณ มากครับ
17 มิ.ย. 62 07:32
จาก ขจรเดช
(182.232.189.110)

ในกรณีทั่วไปการร้องขอเป็นผู้อนุบาล ของบุคคลไร้ความสามารถ ตามกฎหมายจะต้องเป็นกรณีบุคคลวิกลจริต

กรณีที่เป็นคนไข้ติดเตียง มีสภาพเป็นผัก ศาลฎีกาเคยมีคำวินิจฉัย อนุญาตให้ร้องขอเป็นบุคคลไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้อนุบาลได้ ซึ่งถือเป็นการอนุโลม และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
17 มิ.ย. 62 09:39
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)