สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทที่ให้บริการทางกฏหมาย
บริษัทที่ให้บริการทางกฏหมายคิดค่าบริการ บวกภาษีมูลค่าเพิ่มในเคสที่มีการว่าความด้วย และ บริษัทนำส่งภาษีกับสรรพกรครบ บริษัทมีความผิดในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
14 มิ.ย. 62 16:13
จาก น้ำผึ้ง
(119.46.58.215)

ขอเรียนว่าการให้บริการทางกฎหมายนั้น หากเป็นงานให้คำปรึกษา หรือให้บริการทางกฎหมายอื่นๆที่มิใช่การว่าความ ท่านต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากเป็นการว่าความแล้ว ค่าบริการว่าความได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การที่ท่านเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการว่าความจึงไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ในกรณีที่ท่านได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการว่าความ และนำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ท่านสามารถติดต่อกรมสรรพากรเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวได้ แล้วท่านต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนดังกล่าว ไปคืนให้กับผู้ที่จ่ายค่าบริการว่าความให้กับท่าน เพราะผู้จ่ายค่าบริการดังกล่าวจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มไปโดยกฎหมายมิได้บัญญัติให้ต้องจ่าย
17 มิ.ย. 62 15:01
สรณะ เจริญจิตร
(58.136.168.194)