สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

Power of Attorney
คำว่า Power of Attorney หมายความถึง ใบแต่งทนาย หรือ หนังสือมอบอำนาจกันแน่ เพราะค้นคำศัพท์จากพจนานุกรม คำว่า Attorney แปลว่า ทนายความ ขอบคุณมากค่ะ
4 มี.ค. 62 07:36
จาก กาญจน์กนิต
(182.232.177.111)

คำว่า Power of Attorney หมายถึงหนังสือมอบอำนาจทั่วไป แต่ในบางกรณีหมายถึง ใบแต่งทนายความ ที่ใช้ในคดีความในศาล

คำว่า Attorney แปลว่าทนายความ ซึ่งหมายถึงผู้ที่กระทำการแทน ลูกความนั่นเอง

Power of Attorney ที่หมายถึงหนังสือมอบอำนาจทั่วไป ผู้รับมอบอำนาจจึงเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่ทนายความ และสามารถเป็นหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี ซึ่งผู้รับมอบอำนาจจะเซ็นใบแต่งทนายความ เพื่อแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีหรือให้สู้คดีแทนในศาลอีกทอดหนึ่ง
5 มี.ค. 62 13:38
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)