สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ที่ดิน
มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินค่ะ เรื่องถึงชั้นศาลฎีกา และได้คำตัดสินถึงที่สุดมาแล้วค่ะ ศาลพิพากษาให้ลงชื่อร่วมในโฉนดที่ดิน หลังจากนั้นจึงได้นำคำพิพากษาศาลฎีกา และใบคดีถึงที่สุดไปยื่นที่สำนักงานที่ดิน เพื่อขอลงชื่อตามคำพิพากษาของศาล ให้มีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน แต่ทางจำเลยไม่ยอมนำโฉนดมาค่ะ จึงลงชื่อไม่ได้ ตอนนี้เลยได้แต่คำพิพากษาว่ามีกรรมสิทธื์ร่วมในที่ดิน ในตอนนี้ได้นำคำพิพากษาและคำสั่งคดีถึงที่สุดไปแจ้งให้สำนักงานที่ดินทราบ แต่ยังไม่มีการลงชื่อเปลี่ยนแปลงในโฉนด เรียนถามค่ะอยากทราบว่า จะมีผลในการทำนิติกรรมของเจ้าของเดิม(จำเลยในคดีนี้) หรือไม่ อย่างไร จำเลยเขาสามารถนำไป ขาย จำนำ จำนอง หรือย้ายเปลี่ยนมือได้ไหม (แจ้งให้ที่ดินทราบแล้วว่ามีคำพิพากษาติดอยู่ค่ะ) ขอบพระคุณในคำตอบล่วงหน้าค่ะ
29 ต.ค. 61 11:49
จาก นก ค่ะ
(58.136.168.194)
โดยหลักทั่วไป เมื่อมีคำพิพากษาศาลฎีกาถึงที่สุด หากฝ่ายที่มีหน้าที่ปฏิบัติ ไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษา ให้ถือคำพิพากษาศาลฎีกา เป็นการแสดงเจตนา

คุณควรแจ้งเจ้าพนักงานที่ดิน ให้แก้ไขโฉนดต้นฉบับที่เก็บไว้ที่สำนักงานที่ดินให้ถูกต้องตามคำพิพากษา หากจำเลยจะไปดำเนินการใด ๆ ทางทะเบียน โดยที่คุณไม่ยินยอม เช่น ขายที่ดินทั้งแปลง จะทำไม่ได้ เพราะคุณมีสิทธิเป็นเจ้าของร่วมด้วย

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าพนักงานที่ดิน ไม่ยอมดำเนินการให้ โดยอ้างว่า ต้องแก้ไขทั้งโฉนดต้นฉบับที่สำนักงานที่ดิน และสำเนาโฉนดที่เจ้าของถือไว้พร้อมกัน คุณต้องใช้สิทธิทางศาล ร้องศาลให้ไต่สวน และบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ยอมปฏิบัติตาม จะมีโทษทั้งปรับและจำคุก
29 ต.ค. 61 14:51
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)