สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

อนุญาโตตุลาการ
ตามกฎหมาย คำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปไม่ได้

แต่ทำไมคดีใหญ่ๆตามที่เป็นข่าว ที่อนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้ว จึงมีการฟ้องคดีในชั้นศาลให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอีก การดำเนินการดังกล่าวผิดขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่ ? ถ้าผิดกฎหมาย ทำไมถึงทำได้ ?
17 ต.ค. 61 11:05
จาก อุดม
(49.229.146.7)
คุณเข้าใจหลักกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการถูกต้องแล้ว

คดีใหญ่ๆที่เป็นข่าว คู่ความนำมาฟ้องคดีเพื่อให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้น มักจะอ้างว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ตัวอนุญาโตตุลาการไม่สุจริต หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีที่วินิจฉัย หรือ อ้างว่า คำวินิจฉัยขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
18 ต.ค. 61 13:27
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)