สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การทำพินัยกรรมโดยการพิมพิ์และเจ้ามรดกเป็นผู้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน
เรียนถามอย่างนี้ครับ
    ในขณะที่ เจ้ามรดกได้รักษาตัวอยู่ที่ รพ. ในอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย มีการสั่งเสียญาติว่ามีความต้องการจะทำพินัยกรรม..ทางญาติจึงแนะนำจัดหาทนายมาให้ และได้พิมพิ์ิ พินัยกรรมขึ้น และทนายได้อ่านพินัยกรรมให้เจ้ามรดกฟัง ก่อนที่ เจ้ามรดกจะลงลายมือชื่อในพินัยกรรม ต่อหน้าพยาน  คน และมีทนายเซ็นว่าเป็นผู้พิมพิ์พินัยกรรม คน และพยาน ก็ลงลายมือชื่อ ต่อหน้าเจ้ามรดกในขณะนั้นด้วย คน
คำถามมีดังนี้ครับ
1.ขณะที่ทำพินัยกรรม ผู้ที่ถูก ระบุชื่อว่าให้เป็นผู้จัดการมรดกยังอยู่ในห้องที่จัดทำพินัยกรรมนั้นด้วย จะทำให้พินัยกรรมเป็นโมฆียะได้หรือไม่ครับ
2.พินัยกรรมจัดพิมพิ์ขึ้นโดยมีข้อความตรงกันทั้ง 2 ฉบับ และทำการปิดผนึก โดย มีเจ้าพินัยกรรมได้เซ็นกำกับไว้ตรงตำแหน่งรอยกาวที่ปิดบนซองพินัยกรรมทั้ง 2 ซอง และมอบให้ ทนาย เก็บรักษาไว้ 1 ซอง ผู้จัดการมรดกเก็บไว้ 1 ซอง อย่างน๊้เป็นโมฆียะ มั๊ยครับ..
27 ส.ค. 61 16:47
จาก sunthorn
(58.8.232.223)
1)ไม่เป็นโมฆียะ

2)ไม่เป็นโมฆียะ

เป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ครับ
28 ส.ค. 61 10:23
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)