สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การประชุมสามัญนิติบุคคลหมู่บ้าน
เนื่องด้วยการประชุมฯ หมู่บ้าน มักจะไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม จึงอยากหารือว่า สามารถแก้ไขข้อบังคับนิติบุคคลฯ ให้ลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมได้หรือไม่....ขอบคุณมากคะ
29 เม.ย. 61 18:21
จาก พิมพ์ oipim0077@gmail.com
(110.169.128.196)
การประชุมสามัญนิติบุคคลหมู่บ้านตามกฎหมาย ต้องมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า ใน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม ที่สามารถลงมติได้

หากมีผู้เข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม ต้องเรียกประชุมใหม่ ภายใน 30 วัน ในการประชุมใหม่ครั้งที่สองนี้ กฎหมายอนุญาตให้มีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า ใน 10 และต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 10 คน จึงจะถือว่า ครบเป็นองค์ประชุม

การแก้ไขข้อบังคับนิติบุคคลให้ลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุม แม้กฎหมายไม่ได้กำหนดห้ามไว้อย่างชัดเจน แต่มีข้อควรพิจารณาว่า จะขัดต่อเจตนารมณ์กฎหมายหรือไม่ เพราะอาจถือว่า ไม่ได้มีการประชุมกันจริง ๆ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงองค์ประชุมตามกฎหมายดังกล่าว น่าจะแก้ข้อขัดข้องได้ การจะแก้ไขข้อบังคับนิติบุคคล อาจจะยิ่งยุ่งยากมากกว่า เพราะต้องใช้องค์ประชุมมากกว่าการประชุมสามัญทั่วไป
30 เม.ย. 61 14:03
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)