สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ประวัติย่อ

สำนักกฎหมาย มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ
อาคารฟอรั่ม ชั้น 22 184/130-136 ถนนรัชดาภิเษก
เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร: (66-2) 645-2556 ถึง 67
โทรสาร: (66-2) 645-2568
E-Mail: marut@marutbunnag.com, marut@loxinfo.co.th
www.marutbunnag.com

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2493 ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค ได้ตั้งสำนักกฎหมายมารุต บุนนาค ใกล้ๆกับศาลแพ่งและศาลอาญาในบริเวณเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค

ศาสตราจารย์มารุต บุนนาคได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมดังกล่าวเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ได้มีความสนใจในกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ และได้เข้าร่วมในองค์กรของนักกฎหมายระหว่างประเทศหลายแห่ง อาทิเช่น World Peace Through Law Centre, International Bar Association และ Law Association for Asia and the Pacific ซึ่งศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม

จากการที่ได้ให้ความสนใจในด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2514 ศาสตราจารย์มารุต บุนนาคได้แนะนำเพื่อนร่วมงานให้ดำเนินงานสำนักกฎหมายให้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบความสนใจและความต้องการของนักลงทุนและนักธุรกิจต่างประเทศ ในเวลาต่อมาสำนักกฎหมายนั้นได้จัดตั้งเป็นสำนักกฎหมายมารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาคได้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุขสองสมัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาคเป็นผู้บรรยายพิเศษในวิชากฎหมายและวิชาว่าความให้กับหลายสถาบัน อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันพระปกเกล้า, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนตำรวจสามพราน

กรรมการผู้จัดการของสำนักกฎหมายมารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ ในปัจจุบันคือ ดร. รุจิระ บุนนาค ซึ่งเป็นบุตรชายของศาสตราจารย์มารุต บุนนาคได้สำเร็จปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิตทางด้านกฎหมายพาณิชย์นาวี จากมหาวิทยาลัยทูเลน และปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิตทางด้านกฎหมายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ในประเทศสหรัฐอเมริกา, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย