สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

Contact Person

ดร. รุจิระ บุนนาค และ รุ่งนภา บุนนาค

ฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้น 22
184/130-136 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (66-2) 645-2556 - 67 โทรสาร : (66-2) 645-2568 - 69
อีเมล : marut@marutbunnag.com, marut@loxinfo.co.th

ดร. รุจิระ บุนนาค

  การศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย
  • หลักสูตรการอบรมระบบกฎหมายสหรัฐ มหาวิทยาลัยยอร์ชทาวน์ สหรัฐอเมริกา
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

  เกียรติบัตร

  • เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น 1 สภากาชาดไทย
  • เข็มเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • นักเหินเวหา กิตติมศักดิ์ กองทัพอากาศ

  ประสบการณ์

  • ทนายความ
  • กรรมการผู้จัดการ สำนักกฎหมายมารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ
  • อนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • อาจารย์พิเศษ คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • อาจารย์พิเศษ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Mini M.B.A. คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  • กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธี พิจารณาคดี ล้มละลาย
  • กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติล้มละลาย
  • กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
  • กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
  • กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
  • อนุกรรมาธิการคืนคลื่นความถี่ กรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และ การมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
  • ที่ปรึกษา คณะกรรมกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และ การมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
  • ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมในทางการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
  • นักเขียนบทความในเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รุ่งนภา บุนนาค

 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผ่านการอบรมและฝึกงานที่องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์