สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

รับบริจาคเงินออนไลน์

ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 15 พฤษภาคม 2563

ดร. รุจิระ บุนนาค

15 พฤษภาคม 2563

Facebook Rujira Bunnag

Twitter @RujiraBunnag

        ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มีคำสั่งให้ ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 72 และเมื่อวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคอนาคตใหม่
        
พรรคอนาคตใหม่ที่โดนยุบพรรค ได้มีการจัดตั้ง “คณะก้าวหน้า-Progressive Movement”  โดยยังคงมีแกนนำสำคัญอย่างนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และน.ส.พรรณิการ์ วานิช อดีตโฆษกและคณะกรรมการของพรรคอนาคตใหม่

ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19    ถูกเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ทำให้ขาดรายได้ หรือรายได้ไม่พอเพียงต่อการยังชีพและเลี้ยงครอบครัวรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ต่างมีมาตรการให้การช่วยเหลือ  เช่น เราไม่ทิ้งกัน/เยียวยา 5,000 บาท  ลดเงินประกันสังคม  คืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า/การประปา  เอกชนหลายแห่งได้มีการแจกจ่ายถุงยังชีพ มีการแจกจ่ายเงิน  

สำหรับคณะก้าวหน้าได้ขอให้ประชาชนบริจาค เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน   จนมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า วิธีการดังกล่าวถูกต้องหรือไม่?  

 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า ได้ประกาศ “ผมจะแจกเงิน 3,000 บาท โดยไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ ให้กับทุกคนที่อินบ๊อกซ์เข้ามา”  วิธีการขอรับเงินรอบแรกวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ต้อง (1) ระบุรหัส “24”  (2)  ระบุ ชื่อ-สกุล”  (3) ระบุ “เลขบัญชีธนาคาร” (4) ระบุ “เหตุการณ์รับเงิน”   และวิธีการขอรับเงินรอบที่สองวันที่  พฤษภาคม พ.ศ. 2563   ต้อง (1) ระบุรหัส “75” และคำว่า “ขอรับสิทธิ์เงินเราช่วยกัน”  (2) ระบุ “ชื่อ-สกุล” (3) ระบุ “เลขบัญชีธนาคาร”  (4) ระบุ “เหตุการณ์รับเงิน”  ทั้งสองรอบต้องอินบ๊อกซ์เข้าไปที่เฟซบุ๊กของคณะก้าวหน้าโดยมีเกณฑ์แบบ “มาก่อนได้ก่อน” หรือ “ใครเร็ว-ใครได้”

 สำหรับเงินที่ ได้รับบริจาคการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์“MAYDAY MAYDAY เราช่วยกัน” ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์  มียอดผู้เข้าชม ขณะสิ้นสุดการถ่ายทอดสดกว่า 10 ล้านคน มียอดเงินบริจาค 7,282,897.34 บาท มีคนรับบริจาค 2,427 คน โดยผ่านทางบัญชี น.ส. พรรณิการ์ วานิช

 เงินที่ได้รับบริจาคจากเป็นเงินของประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เงินของนายธนาธร  คณะก้าวหน้าเป็นเพียงตัวกลางรับบริจาค การที่กล่าวว่า “ผมจะแจกเงิน 3,000 โดยไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ ให้กับทุกคนที่อินบ๊อกซ์เข้ามา”  คนส่วนหนึ่งเมื่อฟังอาจมีการตั้งข้อสงสัยว่า นายธนาธร มีความคิดหรือเชื่อว่าเงินบริจาคเหล่านั้นเป็นของตนเอง   ประกอบกับในตอนแรกที่บอกว่าให้กับทุกคน แต่สุดท้ายแล้วมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ ทำให้คนส่วนหนึ่งที่ทำตามเงื่อนไขเกิดความคาดหวังอย่างสูง เพราะได้มีการวางแผนที่จะเอาเงินบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย  แต่กลับไม่ได้ ต่างต้องผิดหวังไปตามกัน

                เป็นที่สังเกตว่า เฟซบุ๊กของคณะก้าวหน้ามียอดไลค์กว่า 2,500,000 คน ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง  ทำให้คิดถึงในอดีตที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งบางคน เวลาหาเสียงได้บอกชาวบ้านว่า ให้ช่วยฟังนโยบายจนจบ หลังจากจบจะมีของสมนาคุณตอบแทน

  รหัสการแสดงความประสงค์รับเงินบริจาคทั้ง วัน ที่เป็นตัวเลข “24” และ“75”  มีการมองกันว่า อาจเป็นการสอดแทรกเชิงสัญญลักษณ์ และมีนัยยะทางการเมือง เพราะเมื่อรวมกันจะได้เลข “2475”  คนทั่วไปส่วนใหญ่ เมื่อเห็นตัวเลขนี้ จะคิดถึงปีของการปฏิวัติสยาม และถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร์ที่นายธนาธร มักจะกล่าวพูดถึงหลายต่อหลายครั้งหรือไม่

 ในเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ เพื่อรับบริจาค ต้องพิจารณาตามพ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487  “การเรี่ยไร” หมายความรวมตลอดถึงการซื้อขาย  แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรง หรือโดยปริยาย ว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลก เปลี่ยนชดใช้  หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย


 การขออนุญาตทำการเรี่ยไรในที่สาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หรือด้วยเครื่องเปล่งเสียง จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และจะต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน กำหนดวิธีการที่จะทำการเรี่ยไร หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ

 ในประเด็นเรื่องการขออนุญาต รับบริจาคตามกฎหมาย คณะก้าวหน้าได้แสดงความคิดเห็นว่า ไม่ต้องขออนุญาต เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับในเรื่อง การขอรับบริจาคออนไลน์ไว้

          แม้กฎหมายฉบับนี้จะได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ก่อนที่เฟซบุ๊ค ระบบออนไลน์ จะมีใช้กันในโลกนี้ แต่เจตนารมณ์ของกฎหมายยังมีผลบังคับอยู่ การเล่นคอนเสิร์ตผ่านเฟซบุ๊ค จะถือว่าเป็นการกระจายเสียง ประเภทหนึ่งตามกฎหมายนี้หรือไม่ เป็นข้อที่ต้องพิจารณา

 นอกจากนี้ การอ้างพ.ศ. 2475 โดยพร่ำเพรื่อ และผิดกาลเทศะ เป็นสิ่งที่ไม่บังควรและไม่สมควร

 การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร์ เมื่อพ.ศ. 2475 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ จะทราบดีว่า พระองค์ท่านได้เคยมีพระราชดำริมาก่อนว่า จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ ให้แก่ประชาชนชาวไทย และพระองค์จะทรง เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่แนวพระราชดำรินี้ ได้ถูกคัดค้านอย่างหนักจากเหล่าเสนาบดีและข้าราชบริพารซึ่งเป็นข้าราชการในสมัยนั้น เนื่องจากเห็นว่าเร็วเกินไป ประชาชนยังไม่มีความพร้อม และอาจเป็นผลเสียมากกว่า

 ดังนั้นเมื่อคณะราษฎร์ได้ ดำเนินการยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระองค์ท่านจึงทรงให้ความร่วมมือ และไม่ได้เกิดการเสียเลือดเนื้อแต่ประการใด

 ประเด็นเหล่านี้ คณะก้าวหน้าควรจะกล่าวถึงด้วยเช่นกัน ไม่ใช่กล่าวอ้างแต่เพียงเพื่อหวังผลทางการเมือง หรือเพื่อประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

เรื่องนี้จะดำเนินการอย่างไร และจะจบลงเช่นไร จึงเป็นเรื่องที่ สาธารณชนจะต้องจับตาดูกันต่อไป

จำนวนการอ่าน 203 ครั้ง