สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

แรงงานมีฝีมือ

ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 4 มกราคม 2562

ดร. รุจิระ บุนนาค

4 มกราคม 2562


Facebook Rujira Bunnag

Twitter @RujiraBunnag

ปีใหม่ปี พ.ศ. 2562   กลุ่มแรงงงานมีฝีมือต่างดีใจ  เพราะคณะกรรมการค่าจ้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (4) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 ปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือรวม 19 สาขาอาชีพ  อัตราค่าแรงใหม่ตามระดับฝีมือแรงงาน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมาคือ 

(1) สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ วันละ 440 585 บาท (2) สาขาอาชีพช่างเคาะตัวถังรถยนต์ วันละ 465 650 บาท (3) สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ วันละ 400 585 บาท (4) สาขาอาชีพช่างเย็บ    วันละ 345 550 บาท (5) สาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) วันละ 420 825 บาท (6) สาขาอาชีพช่างเครื่องเรือนไม้ วันละ 370 480 บาท (7) สาขาอาชีพช่างบุครุภัณฑ์ วันละ   355 465 บาท (8) สาขาอาชีพช่างสีเครื่องเรือน วันละ 385 495 บาท (9) สาขาอาชีพช่างบำรุงรักษารถยนต์ วันละ 375 440 บาท (10) สาขาอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล วันละ       400 -585 บาท (11) สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก วันละ 400 585 บาท  (12) สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน วันละ 460 550 บาท (13) สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน วันละ 400 475 บาท (14) สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง วันละ 385 465บาท (15) สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า วันละ 375 455 บาท (16) สาขาอาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง วันละ 350 380 บาท (17) สาขาอาชีพพนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ วันละ 395 455 บาท (18) สาขาอาชีพพนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง วันละ 365 415 บาท   (19) สาขาอาชีพช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง วันละ 375 15 บาท

กรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน จะพิจารณาตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ คือ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน  ความปลอดภัยในการทำงาน ขั้นตอนวิธีการทำงานที่เหมาะสม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกต้อง  การเลือกและใช้วัสดุอย่างประหยัด เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ผลงานสำเร็จเป็นที่ยอมรับ

การทดสอบแบ่งออกเป็น ภาค คือ (1) ภาคความรู้ เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่จำเป็น ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับ (2) ภาคความสามารถ เป็นการทดสอบทักษะ ความชำนาญงาน  ทดสอบการปฏิบัติงานจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับ

การปรับขึ้นค่าแรง 19 สาขาอาชีพ แต่ระดับมีค่าแรงที่ต่างกัน ถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ทำให้แรงงานพัฒนาฝีมือของตนเอง ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ ที่อาจเป็นเพียงแรงงานธรรมดา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ฝีมือของตนไปถึงระดับสูงสุด เพื่อให้ได้รับค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีกำลังใจในการทำงาน 

  ทางฝ่ายนายจ้างสามารถคัดเลือกแรงงานที่มีฝีมือเข้าทำงาน ทำให้สินค้าและบริการมีคุณภาพได้มาตรฐาน ลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนผลิต เพราะไม่เกิดความผิดพลาดระหว่างการผลิต และสามารถรักษาบุคลากรที่มีฝีมือไว้ได้ด้วย

              แม้การปรับขึ้นค่าแรง จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในสาขาอาชีพที่ขาดแคลน และรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไม่ดี และค่าครองชีพแพง แต่อีกด้านหนึ่งอาจสร้างปัญหาขึ้นได้ เพราะเมื่อนายจ้างต้องขึ้นค่าจ้าง  ทำให้อาจต้องเลิกจ้างลูกจ้างที่มีอยู่ในปัจจุบันบางรายลง เพื่อให้มีเงินจ่ายค่าจ้างแรงงานมีฝีมือ การลดค่าใช้จ่าย โดยการเลิกจ้างย่อมมีผลกระทบต่อครอบครัวและเศรษฐกิจของลูกจ้างบางรายที่ถูกเลิกจ้าง 

         การปรับค่าจ้างแรงงานฝีมือในอนาคต การพิจารณาสัดส่วนของจำนวนเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นให้แก่แรงงานฝีมือ  จึงมีความสำคัญมาก เพื่อให้เป็นตัวเลขที่เหมาะสม และสมดุล หากเศรษฐกิจยังอยู่ในสภาวะที่ถดถอย

จำนวนการอ่าน 2804 ครั้ง