สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ช็อปช่วยชาติ 2561

ลงพิมพ์ในโพสต์ทูเดย์ : 25 ธันวาคม 2561

ดร. รุจิระ บุนนาค

25 ธันวาคม 2561


Facebook Rujira Bunnag

Twitter @RujiraBunnag

ในช่วงใกล้สิ้นปี ผู้คนมักจะรีบใช้สิทธิต่างๆในการลดหย่อนภาษี เช่น ซื้อกองทุน RMF กองทุน LTF ซื้อประกันชีวิต และมักจะมีมาตรการทางภาษีออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น มาตรการช็อปช่วยชาติที่ได้ทำมาเป็นระยะเวลาหลายปี

ปกติที่ผ่านมา การช็อปช่วยชาติจะให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้ทั่วไป ถ้าสินค้าและบริการนั้นอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ เพราะต้องใช้ใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษี อันเป็นการดึงดูดให้ผู้ประกอบกิจการค้าขายต่างๆ เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

 จำนวนเงินที่จะลดหย่อนภาษีได้ในการช็อปช่วยชาติครั้งนี้นั้นไม่เกิน 15,000 บาท และหักลดหย่อนได้ ช่วง กล่าวคือ ยอดซื้อช่วงวันที่ 15 ถึง 31 ธันวาคม 2561 สามารถหักลดหย่อนได้ใน  ปีภาษี 2561 (ยื่นแบบต้นปี พ.ศ. 2562) และยอดซื้อช่วง ถึง 16 มกราคม 2562 สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ในปีภาษี 2562 (ยื่นแบบต้นปี  พ.ศ. 2563)

หนังสือ 

อย่างไรก็ตาม มาตรการช็อปช่วยชาติในปีนี้ ไม่ได้กำหนดให้ซื้อสินค้าได้ทั่วไปหลากหลายประเภทเหมือนปีก่อนๆ แต่จำกัดอยู่เพียงสินค้าแค่ ประเภทเท่านั้น กล่าวคือ หนังสือ ยางรถยนต์ และสินค้า OTOP 
ปีนี้เป็นปีแรกที่การซื้อหนังสือสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เหตุที่การซื้อหนังสือไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ในปีก่อนๆ นั้น เนื่องจากหนังสือเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะหากให้มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อหนังสือ เกรงว่าจะทำให้หนังสือมีราคาแพง เป็นอุปสรรคแก่การเรียนรู้ของประชาชน เมื่อหนังสือได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขของการช็อปช่วยชาติ ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีมาใช้หักลดหย่อนได้

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่า การซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยไม่จำเป็น หรือการใช้บริการบางอย่าง เช่น สถานเริงรมณ์ คลับบาร์ แม้กระทั่งอาบอบนวด ยังสามารถนำใบกำกับภาษีค่าสินค้าและบริการมาหักลดหย่อนภาษีตามมาตรการช็อปช่วยชาติได้ แต่การซื้อหนังสือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนกลับไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้

ช็อปช่วยชาติปีนี้รัฐบาลยินยอมให้การซื้อหนังสือสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ แต่ต้องซื้อจากบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้น และต้องมีใบเสร็จรับเงินในกรณีที่ผู้ขายไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใบกำกับภาษีหากผู้ขายจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มาเป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน

มาตรการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นประโยชน์กับประชาชน และยังส่งผลเป็นการช่วยอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่เป็นอุตสาหกรรมตะวันตกดินด้วย จะเห็นได้จากนิตยสารต่างๆ ที่ทยอยปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก เครือข่ายร้านหนังสือมีการขายอาหาร ของขบเคี้ยว หรือของเล่น ควบคู่ไปกับหนังสือด้วย เพราะจำนวนคนเข้าร้านหนังสือลดลง และคนนิยมอ่านหนังสือทางออนไลน์มากกว่า มาตรการช็อปช่วยชาติจึงขยายให้รวมถึงการซื้อหนังสือ อี-บุ๊ค ด้วย สามารถนำใบเสร็จใบกำกับภาษีมาลดหย่อนภาษีได้ แต่มีข้อสังเกตว่า การหักลดหย่อนภาษีนี้ใช้เฉพาะการซื้อหนังสือ แต่ยังไม่รวมถึงการซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ซึ่งรัฐบาลควรขยายขอบข่ายมาให้ครอบคลุมด้วย

ยางรถยนต์

ยางรถยนต์นี้รวมถึงยางรถจักรยานยนต์ และยางรถจักรยานด้วย สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ถ้าเป็นยางที่ผลิตในประเทศไทย และผู้ขายให้ใบกำกับภาษี และคูปองจากการยางแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้ผลิตยางรถยนต์ต้องซื้อยางจากการยางแห่งประเทศไทย จึงจะได้รับคูปองไปแจกจ่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย และผู้ซื้อ ดังนั้น เพียงแต่ซื้อยางที่ผลิตในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว ยังไม่ครบตามเงื่อนไข ต้องซื้อยางเฉพาะยี่ห้อที่มีการแจกคูปองด้วย จึงจะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยนั้นได้รับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางมาขายให้ผู้ผลิตยางรถยนต์

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ ทำให้เกิดการแถลงจากผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ยี่ห้อดังระดับโลกบางรายว่า ที่บริษัทไม่ได้เข้าร่วมโครงการช็อปช่วยชาติ เพราะไม่ได้ซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย จึงไม่เข้าเงื่อนไข ไม่ได้รับคูปอง แต่แม้จะไม่ได้ซื้อยางจากการยางแห่งประเทศไทย บริษัทได้ซื้อยางจากเกษตรกรชาวไทยมาเพื่อผลิตยางรถยนต์ทั้งหมดมาหลายสิบปีแล้ว จึงเป็นยางที่ผลิตในประเทศ โดยใช้วัตถุดิบในประเทศเช่นกัน

นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 นั้น ห้ามการนำเข้ายางพาราจากต่างประเทศ ดังนั้น ยางรถยนต์ทุกเส้นที่ผลิตในประเทศ จึงต้องซื้อวัตถุดิบยางจากเกษตรกรไทยอยู่แล้ว ไม่สามารถใช้วัตถุดิบยางจากต่างประเทศได้

สำหรับสาเหตุที่รัฐบาลให้หักลดหย่อนค่าซื้อยางรถยนต์ได้ เพราะต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางจากราคายางพาราที่ตกต่ำมาเป็นเวลานาน จึงส่งเสริมให้มีการซื้อยางรถยนต์ ดังนั้น หากจะแก้ปัญหาราคายางให้มากขึ้น รัฐบาลควรขยายขอบเขตให้การลดหย่อนภาษีครอบคลุมถึงยางที่ผลิตในประเทศ ซึ่งใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด โดยไม่จำกัดว่า ต้องซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้น
สินค้า OTOP

การซื้อสินค้า OTOP สามารถลดหย่อนภาษีได้ แต่ไม่ใช่การซื้อสินค้า OTOP ทุกอย่างจะลดหย่อนภาษีได้ ต้องซื้อแต่จากผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนอยู่กับกรมพัฒนาชุมชนเท่านั้น โดยสามารถดูรายชื่อได้จากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาชุมชน หลักฐานในการหักลดหย่อนคือใบเสร็จรับเงินถ้าผู้ขายไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใบกำกับภาษีถ้าผู้ขายจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วัตถุประสงค์ในการให้ลดหย่อนภาษี เพื่อช่วยผู้ผลิตสินค้า OTOP เพื่อที่จะมีเงินเข้าไปในชุมชน กระจายรายได้เข้าเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลคาดว่า จะมีการจับจ่ายสินค้า OTOP และผู้ผลิต ผู้ขายจะได้เงินจากการขายสินค้าเป็นจำนวนมาก

นอกจากมาตรการช็อปช่วยชาติแล้ว ยังมีมาตรการทางภาษีอื่นๆ อีกที่กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่นการเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดที่รัฐบาลกำหนด สามารถนำค่าโรงแรม โฮมสเตย์ ค่านำเที่ยว มาหักลดหย่อนภาษีได้ แต่ปัญหาของปีนี้ กลับไม่ได้อยู่ที่เมืองรอง แต่เป็นเมืองหลักที่การท่องเที่ยวซบเซา เพราะนักท่องเที่ยวชาวจีน ชาวรัสเซีย ไม่เข้ามาเที่ยวอีก เช่น เชียงใหม่ กระบี่ จะเห็นว่าเงียบเหงา ที่เชียงใหม่ถึงกับมีการประกาศขายกิจการโรงแรม เกสท์เฮ้าส์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก เพราะผู้ประกอบการรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว แต่ยังไม่มีมาตรการทางภาษีเข้าไปช่วยเหลือให้คนไทยไปเที่ยวแทนนักท่องเที่ยวที่หายไป

มาตรการช็อปช่วยชาติของรัฐบาลนั้น โดยรวมจัดว่าดี แต่มาตรการออกมาช่วงปลายปี และบังเอิญจังหวะตรงกันกับที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ตอบรับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกพอดี จึงน่าจะมีผลต่อคะแนนความนิยมต่างๆ บ้างไม่มากก็น้อย


จำนวนการอ่าน 73 ครั้ง